Algemene Voorwaarden

1 Toepasselijkheid

1.1 Op alle schriftelijke of elektronische bestellingen van artikelen bij EDUTECHPARTS zijn de algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Met het doen van een bestelling aanvaardt de klant deze algemene leveringsvoorwaarden.
1.2 EDUTECHPARTS is gerechtigd vanwege specifieke omstandigheden een bestelling te weigeren. Hiervan wordt binnen 10 werkdagen na ontvangst van een bestelling een bericht aan de klant gestuurd.
1.3 EDUTECHPARTS behoudt zich het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

2 Prijzen
2.1 De prijzen vermeld in de webshop zijn in euro’s exclusief BTW. Verzendkosten worden apart in rekening gebracht. De hoogte van deze verzendkosten is afhankelijk van het feit of het adres binnen of buiten Nederland ligt. De hoogte van de bestelkosten worden aangegeven tijdens het bestelproces. De vijf euro afhaalkosten krijgt u contant terug bij daadwerkelijk afhalen.
2.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en EDUTECHPARTS behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3 Betaling
3.1 De klant kan voor de betaling een keuze maken uit in ieder geval de volgende betaalwijzen:
-betaling via iDEAL
-vooruitbetaling op ons rek.nr. NL 80 ABNA 0510773281   t.n.v.  Edutech.    (BIC nr.  ABNANL2A)
-Pinnen bij afhalen te Apeldoorn, afhaaltijdstip in overleg.
3.2 Alle bestellingen op rekening moeten binnen 14 dagen na levering worden betaald.
3.3 Alle verkochte producten blijven eigendom van EDUTECHPARTS totdat de klant de producten volledig heeft betaald.
3.4 De klant is gehouden om voor zijn rekening de producten, zolang deze nog niet eigendom zijn, te verzekeren tegen tenminste de risico’s van brand en diefstal tegen de gebruikelijke condities.

4 Levering
4.1 EDUTECHPARTS is gerechtigd om bestellingen in delen te leveren.
4.2 Levering geschiedt aan het door de klant opgegeven adres.

4.3 Bestellingen worden verzonden via PostNL. De mogelijkheid is ook aanwezig uw bestelling af te laten leveren op het dichtsbijzijnde postkantoor bij uw woon/verzendadres.  Als u dit wilt, geeft u dat dan aan bij “opmerkingen” tijdens het bestelproces.

4.5 Indien het bestelde product dunner is dan 32mm, dan kan de bestelling verzonden worden als brievenbuspakket. Dit is voordeliger, daarom mag u alleen dan tijdens het bestelproces bij “kortingsbon” de code 3eurokorting invoeren.
4.6 EDUTECHPARTS is verantwoordelijk voor een goede aflevering van het product. Het risico terzake van de producten gaat op moment van levering op de klant over.
4.7 De levertijd in Nederland is in de regel binnen drie dagen na bestelling, maar doorgaans gaan 90% van de bestellingen nog dezelfde dag van bestellen verzonden worden.
4.8 Voor levering aan landen buiten Nederland wordt een extra levertijd van ca. 3 werkdagen gehanteerd.
4.9 De opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.

5 Eigendom
5.1 De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke op het door EDUTECHPARTS geleverde artikel berusten, te respecteren.

6 Diversen
6.1 Wanner EDUTECHPARTS gedurende enige tijd de bepalingen uit de algemene voorwaarden soepel hanteert, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen.

7 Overmacht
7.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft EDUTECHPARTS in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten,
dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat EDUTECHPARTS gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan EDUTECHPARTS kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

8 Retourzendingen
8.1 Alle artikelen kan de klant binnen 7 werkdagen na ontvangst zondermeer retourneren waarna de klant zijn geld terugkrijgt. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de artikelen in ongeschonden staat en in originele en ongeopende verpakking bij EDUTECHPARTS worden aangeleverd. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken.
8.2 Speciaal voor de klant bestelde of gefabriceerde artikelen, of artikelen van minder dan 5 euro per stuk worden onder geen enkel beding teruggenomen.
8.3 Indien de klant artikelen terugstuurt, volg dan deze stappen:
-stuur een e-mail naar info@edutechparts.nl zodat wij de zending verwachten.
-vermeld in het onderwerp van de e-mail het bestel/factuurnummer.
-omschrijf verder de reden van terugzending
-verpak de artikelen dusdanig dat beschadigingen worden vermeden.
-adresseer de artikelen, en verzend op eigen kosten retour.